1. Anh em vào game ấn Phím J

2. Tiếp theo ấn đồng thời : Shift + Chuột phải

3. Chỉ vào ngọc cần gửi ngân hàng game

View more latest threads same category: