Các bạn tải file dưới đây : https://www.mediafire.com/file/9t920...ttlci.dll/file

Sau đó copy file ttlci.dll bỏ vào thư mục (tên gọi tiếng anh: Folder) chứa mu mình đang chơi
Ví du : Muex702...

View more latest threads same category: