Part tự động

Chủ nhóm: Gõ lệnh tạo PT /setpass 123 (số 123 là mật mã, có thể đặt số khác)
Người muốn vào nhóm: Để vào nhóm chỉ cần Chat mật với tên người Chủ nhóm đó và ghi mật mã 123
• Nếu bạn cắm máy và muốn cho người khác vào Nhóm tự động thì chỉ cần treo cửa hàng rồi ghi tên "Mã vào PT 123" là người chơi khác sẽ biết để vào

View more latest threads same category: