→ Bước 1: Reset Max auto in game
→ Bước 2: Bạn sử dụng Reset đua top để được thêm Điểm ủy thác Hoặc tham gia Ủy thác Online
→ Bước 3: Sử dụng Reset ủy thác
http://duphong.net/qc/chuy.gif:...